Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

‘Algemene voorwaarden’ – onderhavige algemene voorwaarden, zoals te lezen op de website onder de domeinnaam www.equestrianplus.nl;

‘Equestrian Plus’ – handelsnaam waaronder Global United Group B.V. (KvK nr 61763829 - Nieboerweg 268 - 2566 GG Den Haag, e-mail: ledenservice@equestrianplus.nl) een dienst exploiteert, waarbij leden voordeel, waren en/of diensten kunnen ontvangen;

‘Website’ – de website onder de domeinnaam www.equestrianplus.nl, waarop Equestrian Plus de Dienst aanbiedt;

‘Gebruiker’ – een natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de Website en/of de waren of diensten van Equestrian Plus;

‘Dienst’ – een overeenkomst op afstand tussen Equestrian Plus en de Gebruiker met betrekking tot een reeks voordelen voor de Gebruiker bij door Equestrian Plus te bepalen (web)winkels;

‘Voordelen’ – de voordelen en/of kortingen bij door Equestrian Plus te bepalen (web)winkels en/of andere aanbiedingen, waren of diensten van Equestrian Plus of Derde aanbieders die de Gebruiker van Equestrian Plus krijgt aangeboden en/of geleverd als onderdeel van de Dienst;

‘Derde aanbieder’ – een aanbieder, anders dan Equestrian Plus, van voordelen, waren en/of diensten die onderdeel uitmaken van de Voordelen en/of het Welkomstpakket;

‘Lidmaatschapsgeld’ – de vergoeding, inclusief omzetbelasting (btw) en verzendkosten, die de Gebruiker verschuldigd is voor de ontvangst van de Voordelen en het Welkomstpakket;

‘Welkomstpakket’ – het pakket dat de Gebruiker bestelt en ontvangt wanneer hij zich voor de eerste maal inschrijft voor de Dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruiker enerzijds en Equestrian Plus anderzijds. Door het gebruik van de Website, de Dienst, het Welkomstpakket en/of het bestellen van de waren of diensten van Equestrian Plus verklaart de Gebruiker zich bekend met en gaat de Gebruiker akkoord met de Algemene voorwaarden. Equestrian Plus behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen.

Artikel 3. Diensten Equestrian Plus

Equestrian Plus biedt op de Website de Dienst aan waarbij Gebruikers eenmalig het Welkomstpakket en Voordelen ontvangen tegen betaling. Kortingen, waren, diensten en/of aanbiedingen van Derde aanbieders kunnen onderdeel van deze Voordelen en het Welkomstpakket zijn.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

De Gebruiker wordt lid van de Dienst door het inschrijfformulier op de Website in te vullen. Na op de knop ‘LID WORDEN’ te hebben geklikt, krijgt de Gebruiker een overzicht van zijn bestelling. De Gebruiker kan de bestelling naar aanleiding hiervan eventueel nog wijzigen door op de knop ‘TERUG’ te klikken. Indien de bestelling juist is kan de Gebruiker door op de knop ‘BESTELLING MET BETAALVERPLICHTING’ te klikken het bestelproces afronden. Nadat de betaalprocedure is doorlopen stuurt Equestrian Plus een bevestiging per e-mail en is de overeenkomst tussen Equestrian Plus en de Gebruiker tot stand gekomen. De bevestigingsmail bevat tevens een kortingscode die onderdeel uitmaakt van de Voordelen. Het Welkomstpakket wordt de Gebruiker na het sluiten van de overeenkomst per post toegezonden.

De overeenkomst wordt in de Nederlandse taal gesloten en door Equestrian Plus digitaal opgeslagen voor de doeleinden zoals beschreven in Artikel 14 van de Algemene voorwaarden. De Gebruiker kan de overeenkomst bij Equestrian Plus opvragen door een e-mail te sturen aan ledenservice@equestrianplus.nl onder vermelding van het bestel-ID.

Artikel 5. Looptijd, opzegging en automatische verlenging overeenkomst

De Dienst betreft een overeenkomst met een looptijd van 1 jaar zonder tussentijdse opzegging. Aan het einde van het jaar zal Equestrian Plus de Gebruiker per e-mail benaderen met de vraag of de gebruiker de overeenkomst met een jaar wil verlengen. Indien de Gebruiker akkoord gaat met verlenging is de (nieuwe) looptijd wederom 1 jaar zonder tussentijdse opzegging.

Artikel 6. Gegevens

De Gebruiker draagt er zorg voor dat Equestrian Plus op de hoogte is van de volledige, juiste en actuele persoonsgegevens van Gebruiker, waaronder, voor zover relevant, naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. De Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid, accuraatheid en volledigheid van deze gegevens en het aanpassen hiervan zodra deze zijn veranderd, hetgeen mogelijk is via het e-mailadres ledenservice@equestrianplus.nl. Wanneer de gegevens niet volledig, juist en actueel zijn en de Voordelen en/of het Welkomstpakket de Gebruiker niet hebben bereikt dan is Equestrian Plus hiervoor niet aansprakelijk en is geen restitutie van het Lidmaatschapsgeld mogelijk.

Artikel 7. Voordelen en het Welkomstpakket

Alle verstrekte informatie met betrekking tot de Voordelen en het Welkomstpakket is vrijblijvend en niet-bindend. De Voordelen en het Welkomstpakket kunnen onder meer bestaan uit kortingen op waren en diensten in door Equestrian Plus geselecteerde (web)winkels en/of andere aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur. Equestrian Plus bepaalt welke Voordelen de Gebruiker tegen betaling van het Lidmaatschapsgeld krijgt toegestuurd. De inhoud van de Voordelen en/of het Welkomstpakket kan per gebruiker verschillen. Equestrian Plus behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen toe te passen in de Voordelen en het Welkomstpakket en doet geen enkele garantie omtrent de inhoud van de Voordelen en het Welkomstpakket. Op onderdelen van de Voordelen en het Welkomstpakket, al dan niet van Derde aanbieders, kunnen nadere Algemene voorwaarden van toepassing zijn. De onderhavige Algemene voorwaarden blijven, waar mogelijk, daarnaast tevens van toepassing. De Voordelen (zoals kortingscodes) en/of inhoud van het Welkomstpakket zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 8. Lidmaatschapsgeld

De hoogte van het Lidmaatschapsgeld bedraagt € 49,95 (incl. BTW en verzendkosten). Het Lidmaatschapsgeld wordt ook bij verlenging voldaan op de wijze die de Gebruiker en Equestrian Plus zijn overeengekomen ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. Bij niet tijdige betaling, om welke reden dan ook, zal de Gebruiker eenmalig via het bij Equestrian Plus bekende e-mailadres worden herinnerd, waarbij herinneringskosten in rekening worden gebracht ter hoogte van € 10,-. Indien het Lidmaatschapsgeld ook na herinnering niet wordt voldaan is Equestrian Plus bevoegd de Dienst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, derden in te schakelen voor het incasseren van het Lidmaatschapsgeld en naast het Lidmaatschapsgeld nader te bepalen redelijke kosten en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Levering

Met inachtneming van hetgeen hierover in deze Algemene voorwaarden is vermeld zal Equestrian Plus het Welkomstpakket binnen 30 dagen toesturen, tenzij een langere leveringstermijn aan de Gebruiker kenbaar is gemaakt. Equestrian Plus levert de Voordelen via de e-mail en, waar het fysieke waren betreft, enkel in Nederland en België op adressen waar pakjes bezorgd kunnen worden, op het adres dat de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt. De Voordelen worden op een door Equestrian Plus te bepalen dag aan de Gebruiker toegezonden.

Artikel 10. Herroepingsrecht

De Gebruiker heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de betaalde overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de ontvangst door de Gebruiker van de overeenkomstbevestigingsmail met de kortingscode. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Gebruiker Equestrian Plus (Equestrian Plus B.V. Nieboerweg 268 - 2566 GG Den Haag, e-mail: ledenservice@equestrianplus.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Als de Gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt zal Equestrian Plus de Gebruiker onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Tijdens de bedenktijd zal de Gebruiker zorgvuldig omgaan met de Voordelen. Indien de Gebruiker van het herroepingsrecht gebruik maakt zal de Gebruiker de Voordelen met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Equestrian Plus retourneren (Equestrian Plus B.V. Nieboerweg 268 - 2566 GG Den Haag, e-mail: ledenservice@equestrianplus.nl). De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de Gebruiker.

Het herroepingsrecht geldt niet wanneer de Voordelen op grond van hun hoedanigheid niet meer geschikt zijn om te worden geretourneerd (zoals reeds verzilverde kortingscodes).

Als de Gebruiker de overeenkomst herroept, ontvangt de Gebruiker het Lidmaatschapsgeld dat de Gebruiker in het kader van de betreffende overeenkomst tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Equestrian Plus op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, terug. Equestrian Plus betaalt de Gebruiker terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Gebruiker de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Gebruiker voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Garantie

Equestrian Plus kan niet garanderen dat (i) de (tekst van) de Website juist, accuraat en volledig is; (ii) geen vertraging in de levering van de Voordelen en het Welkomstpakket aan de Gebruiker optreedt, wanneer dit het gevolg is van een gebeurtenis redelijkerwijs buiten de controle van Equestrian Plus; (iii) Derde aanbieders een eventuele overeenkomst tussen de Gebruiker en de Derde aanbieder op de juiste wijze zullen uitvoeren; en (iv) de Website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten. Deze opsomming is niet limitatief. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van de Dienst of de Voordelen binden Equestrian Plus niet.

Artikel 12. Uitsluiten Gebruiker

Equestrian Plus kan een Gebruiker zonder opgaaf van redenen en zonder een vergoeding verschuldigd te zijn, uitsluiten van de diensten op de Website.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Equestrian Plus is - voor zover wettelijk toegestaan - uitgesloten van elke vorm van aansprakelijkheid voor alle schade die Gebruiker en/of derden lijden gevolg van onder meer als (i) gebruik van de Website, de Dienst, de Voordelen, het Welkomstpakket en/of andere waren of diensten van Equestrian Plus en/of Derde aanbieders; (ii) onjuiste, onvolledige en/of ongewenste inhoud op de Website en/of het niet functioneren van de Website; (iii) wijzigingen van (de inhoud van) de Website; en/of (iv) het veranderen of beëindigen van de diensten die Equestrian Plus aanbiedt.

Artikel 14. Privacy

Gebruiker gaat ermee akkoord dat Equestrian Plus, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonlijke gegevens verwerkt (i) om Gebruiker in de gelegenheid te stellen bestellingen te plaatsen en/of lid te worden of met Equestrian Plus in contact te komen via de Website; (ii) om Gebruiker op de hoogte te houden van nieuws en/of nieuwe aanbiedingen van Equestrian Plus; (iii) voor direct marketing doeleinden; en (iv) om te voldoen aan de op Equestrian Plus van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website en de Voordelen en het Welkomstpakket berusten bij Equestrian Plus of, waar het de Voordelen van Derde aanbieders betreft, bij Derde aanbieders.

Artikel 16. Klachtenregeling

Klachten over de Dienst, de Voordelen en/of en het Welkomstpakket moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden gemeld bij Equestrian Plus via het e-mailadres ledenservice@equestrianplus.nl, nadat de Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd. Bij Equestrian Plus ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Artikel 17. Ongeldigheid

Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden vernietigd wordt of nietig is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 18. Jurisdictie

Op de Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Equestrian Plus en de Gebruiker.

Terug